Pazar, Mayıs 26, 2024

Pragmatizm Nedir? Pragmatizm Temsilcileri Kimlerdir?

-

Pragmatizm, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde yaygınlaşarak toplumun yaşam felsefesi haline gelmiş bir felsefi akımdır.  Pragmatizm, bir felsefi akım ve düşünce tarzı olarak bilinir ve bilgi, gerçeklik ve değer konularında özellikle pratik deneyim ve sonuçlara dayanma fikrine dayanır. Pragmatizm, düşüncenin ve bilginin değerini, kullanışlılığına ve işlevselliğine bağlar. Bu felsefi yaklaşım, 19. yüzyılın sonlarında Pragmatizmin önde gelen temsilcileri arasında yer alan Amerikalı filozoflar William James, Charles Peirce ve John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Pragmatizmin temel özellikleri şunlardır:

 1. Pratik Odak: Pragmatizm, düşünce ve bilginin pratik sonuçlarına odaklanır. Bir fikrin veya inancın değeri, onun somut sonuçlarını iyileştirmekte veya sorunları çözmekte nasıl yardımcı olduğuna bağlıdır.
 2. Deneyime Dayalı Bilgi: Pragmatistler, bilginin temelini insan deneyimine koyarlar. Bilgi, insanların deneyimleri ve gözlemleri ile inşa edilir ve bu deneyimlerin sonuçlarına dayalı olarak geliştirilir.
 3. İşlevsellik: Pragmatizm, düşüncenin ve bilginin işlevselliğine vurgu yapar. Bir fikir veya inanç, insanların sorunlarına çözüm sunmada veya eylemde bulunmada ne kadar etkili ise, o kadar değerlidir.
 4. Araştırma ve Değişim: Pragmatistler, düşünce ve inançların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerektiğini savunurlar. İnsanlar yeni deneyimler edindikçe ve yeni bilgilere ulaştıkça, düşünce ve inançlarını güncellemelidirler.
 5. Pluralizm: Pragmatizm, çoklu perspektiflere ve çeşitliliğe değer verir. Herhangi bir fikir veya inanç, birçok farklı bakış açısından değerlendirilebilir.
 6. Demokrasi ve Eğitim: Pragmatizm, demokrasi ve eğitimle yakından ilişkilendirilir. John Dewey gibi pragmatistler, eğitimin demokratik değerlerle uyumlu bir şekilde bireylerin pratik deneyimlerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini savunmuşlardır.

Pragmatizm, özellikle Amerikan felsefesi ve eğitim sistemi üzerinde büyük etkisi olan bir felsefi akımdır. Ayrıca bilim, siyaset, etik ve iletişim gibi birçok farklı alanda da uygulanmıştır. Pragmatizmin temel fikirlerinden biri, düşünce ve eylemin sonuçlarının insan yaşamını ve toplumu nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışmaktır.

Pragmatizmin Tarihsel Serüveni

Pragmatizmin tarihsel serüvenine baktığımızda, faydacılığın kökenleri 18. yüzyıl İngiltere’sine dayanır. İlk olarak Jeremy Bentham ve diğer filozoflar tarafından öne sürülen faydacılık, insanların en fazla mutluluğu elde etmeleri gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Ancak, bu kavramın içerdiği iki farklı ve çelişen anlam nedeniyle, Bentham daha sonra sadece “en büyük mutluluk prensibi” olarak adlandırmıştır.

Faydacılığın tarihi sadece Bentham’a değil, aynı zamanda antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Epikür gibi antik filozoflar, hareketlerin doğruluğunu elde edilen mutlulukla ölçmüş ve mutluluğu genellikle zevkle ilişkilendirmişlerdir. Ancak, Bentham’ın yaklaşımı bireysel olmayan bir hedonizmi içerirken, Epikür kişinin en mutlu olduğu şeyi yapmasını önermiştir.

Bu tarihî perspektif, pragmatizmin temellerini anlamamıza ve faydacılığın farklı yorumlarını değerlendirmemize yardımcı olur.

Pragmatizme Yöneltilen Eleştiriler: Utilitarizm ve Faydacılığın Sorunları

Faydacılık veya utilitarizm, bireylerin eylemlerini en fazla toplumsal fayda sağlayacak şekilde değerlendiren bir ahlaki teori olarak öne çıkar. Ancak bu teori, eleştirmenler tarafından bir dizi problemle karşı karşıya bırakılmıştır.

1. Farklı Zevklerin Değeri: John Stuart Mill, faydacı bir düşünceye sahip olmasına rağmen, bütün zevklerin eşit değerde olmadığını ileri sürmüştür. “Mutsuz bir Sokrates olmak mutlu bir domuz olmaktan daha iyidir” sözü, Mill’in bu görüşünü yansıtır. Ancak bu fikir, insanların farklı türde zevklere sahip olduğunu ve bunların karşılaştırılmasının zor olduğunu gösterir.

2. Farklı İnsanların Mutluluğunun Karşılaştırılması: Faydacılığı eleştirenler, farklı insanların mutluluğunu karşılaştırmanın hem pratikte hem de prensipte zor olduğunu belirtirler. Faydacılığı savunanlar, bu sorunu, iki kötü seçenek arasında bir tercih yapmak zorunda kalan herkesin karşılaşabileceği bir problem olarak görürler. Örneğin, bir milyar insanın ölümü ile bir kişinin ölümünün aynı derecede kötü olduğunu söylemek zordur. Bu eleştirmenlere göre, bu problem faydacılığı reddetmek için yetersiz bir gerekçe değildir.

3. Sağduyu ile Çelişme: Faydacılık, bazen insanların içsel değerlerine ve sağduyularına ters düşebilir. Örneğin, bir kişi kendi çocuğunun hayatını kurtarmak ile iki yabancının hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında, genellikle kendi çocuğunu kurtarmayı tercih edecektir. Ancak faydacılar, gelecekte daha fazla potansiyel mutluluğa yol açtığı için iki yabancının hayatını kurtarmayı desteklerler. Bu, faydacılığın bazen insanların içsel değerleri ve doğal tepkileri ile çatıştığı eleştirisini getirir.

4. Mutlaklık Sorunu: Faydacılık, bir şeyin uygulanabilir olduğu ölçüde doğru olduğu savını öne sürer. Ancak bu, bir şeyin özüne değil, nasıl işlediğine odaklandığı için eleştirilmiştir. Bu, bir şeyin teorik doğruluğunu değil, pratik başarısını önemsizleştiren bir yaklaşım olarak görülebilir.

5. Teorik Mekanizmaların Yokluğu: Faydacılık, teorik mekanizmalardan yoksun olduğu ve bilgisizce verilen cevapları kabul ettiği eleştirisine maruz kalmıştır. Bu, rastgele verilen doğru cevapların faydacılık tarafından kabul edilmesi anlamına gelebilir. Ayrıca, çok yetenekli kişilerin toplumda iyi bir statüye ulaşamadığı durumlarda bu kişilerin cahil ya da geri zekalı olarak damgalanmasına yol açabileceği eleştirisi getirilir.

6. Pratik Başarı Önceliği: Faydacılık, pratik başarının teorik düşünceden daha önemli olduğunu savunur. Her ne kadar bir teori doğru olmasa da, bir şeyin pratik başarısı her zaman önemlidir. Bu görüşe göre, her teori doğru değilse de, her pratik başarılıdır.

7. Kural Faydacılığı: Bu eleştirilere karşılık olarak, bazı filozoflar kural faydacılığı gibi farklı faydacılık çeşitlerini önermiştir. Kural faydacılığı, belirli bir kuralın genellikle en fazla faydayı sağlayacak bir hareketi emrettiğini savunur. Örneğin, yalan söylemek bir kişiye anlık bir avantaj sağlayabilirken, genel olarak doğruyu söylemek daha fazla fayda sağlayacağı için kural faydacılığı doğruyu söylemeyi teşvik eder.

Sonuç olarak, faydacılık ve utilitarizm, fayda ilkesine dayalı ahlaki teorilerdir, ancak birçok eleştiri ve sorunla karşı karşıyadır. Bu eleştiriler, bu teorilerin uygulanabilirliği ve etik değerini sorgulayan önemli tartışmaları gündeme getirir.

Pragmatizmin Temsilcileri ve Düşünce Dünyasına Etkileri

Felsefe tarihi boyunca birçok önemli akım ve düşünce tarzı ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de pragmatizm olarak adlandırılan felsefi akımdır. Pragmatizm, bilgi, gerçeklik ve değer konularında özellikle pratik deneyim ve sonuçlara dayanan bir yaklaşımı temsil eder. Bu felsefi akımın temsilcileri, pragmatizmin temel ilkelerini ortaya koymuş ve düşünce dünyasına büyük etkilerde bulunmuşlardır. Bu makalede, pragmatizmin temsilcilerini ve düşünce dünyasına olan katkılarını inceleyeceğiz.

1. William James (1842-1910)

Pragmatizmin önde gelen figürlerinden biri olan William James, Amerikalı bir filozof, psikolog ve doktordu. James, “Pragmatizmin Babası” olarak kabul edilir. 1907 yılında “Pragmatizm: Bir Yeni Adlandırma ve Bazı Eski Problemlerin Yeniden Değerlendirilmesi” adlı eseriyle pragmatizmi sistemli bir şekilde tanımladı. James, bilgiyi deneyime dayandırma ve bilginin işlevselliğine vurgu yapma konularında önemli katkılarda bulundu.

2. Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Charles Sanders Peirce, pragmatizmin diğer önemli bir temsilcisidir. Peirce, “pragmatizmin kurucusu” olarak kabul edilir ve pragmatizmin temel ilkelerini geliştiren ilk filozoflardan biridir. Onun görüşlerine göre, fikirlerin ve inançların işlevselliği ve sonuçları önemlidir. Peirce ayrıca semiyotik adını verdiği bir teori geliştirmiş ve bu teori sembolizm ve dil felsefesi alanlarında önemli etkiler yaratmıştır.

3. John Dewey (1859-1952)

John Dewey, pragmatizmin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir. Dewey, eğitim felsefesi alanında büyük bir etki yaratmıştır. Onun görüşlerine göre, eğitim insanların pratik deneyimlerini geliştirmek ve demokratik vatandaşlar olarak yetiştirmek amacıyla tasarlanmalıdır. Dewey’in düşünceleri, modern eğitim sistemlerine büyük katkılar sağlamıştır.

4. Richard Rorty (1931-2007)

Richard Rorty, pragmatizmin 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biridir ve postmodern pragmatizmin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Rorty, dilin ve söylemin toplumsal yapılara nasıl etki ettiğini inceleyerek, postmodernizmi ve pragmatizmi birleştiren bir perspektif sunmuştur.

Pragmatizmin temsilcileri, felsefe dünyasında bilgi, gerçeklik, değer ve eğitim gibi temel konularda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu filozoflar, düşünce dünyasının evrimsel bir parçası olarak pragmatizmin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunarak, insanların düşünce ve inançlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmuşlardır. Bugün, pragmatizmin ilkeleri hala birçok farklı alanda, özellikle eğitim, iletişim ve siyasette uygulanmaktadır ve bu temsilcilerin düşünceleri hala çağdaş felsefi tartışmalara ışık tutmaktadır.

Pragmatizmin önemli temsilcileri tarafından kaleme alınmış en önemli eserler aşağıda sıralanmıştır:

 1. William James

  • “The Principles of Psychology” (Psikolojinin İlkeleri) – Bu eser, James’in psikolojiye ve insan zihninin işleyişine olan katkılarını içerir ve onun felsefi düşüncelerini temellendirir.
  • “Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking” (Pragmatizm: Düşünmenin Bazı Eski Yollarına Yeni Bir İsim) – James’in pragmatizmi tanımladığı ve savunduğu eserdir.
 2. Charles Sanders Peirce

  • “Collected Papers” (Toplanmış Makaleler) – Peirce’in çeşitli konulardaki makalelerini içeren bu koleksiyon, pragmatizmin temel ilkelerini açıklar ve semiyotik teorisini detaylandırır.
  • “How to Make Our Ideas Clear” (Fikirlerimizi Nasıl Açık Hale Getiririz) – Bu makale, Peirce’in pragmatizmi tanımladığı önemli bir metindir.
 3. John Dewey

  • “Democracy and Education” (Demokrasi ve Eğitim) – Dewey’in eğitim felsefesini detaylandırdığı ve eğitimin demokratik değerlerle nasıl uyumlu hale getirilebileceğini tartıştığı önemli bir eserdir.
  • “Experience and Nature” (Deneyim ve Doğa) – Bu kitap, Dewey’in deneyime dayalı felsefesini geliştirdiği önemli bir çalışmadır.
 4. Richard Rorty

  • “Philosophy and the Mirror of Nature” (Felsefe ve Doğanın Aynası) – Rorty, bu kitapta analitik felsefe geleneğini eleştirir ve pragmatizmin postmodern bir yorumunu sunar.
  • “Contingency, Irony, and Solidarity” (Tesadüf, İroni ve Dayanışma) – Rorty’nin kültürel ve siyasi felsefesini açıkladığı bu kitap, postmodern pragmatizmin temel metinlerinden biridir.

Bu eserler, pragmatizmin temsilcilerinin düşüncelerini ve felsefi katkılarını açıklayan önemli metinlerdir. Her biri farklı yönleriyle pragmatizmin ilkelerini ele alır ve bu filozofların düşünce dünyasına etkilerini yansıtır. Pragmatizm, bu eserler aracılığıyla felsefe alanında önemli bir rol oynamış ve hala çağdaş felsefi tartışmalara ilham vermektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Septisizm Nedir? Septisizm Temsilcileri Kimlerdir?

Septisizm Nedir? Septisizm, bilginin imkansızlığı ya da sınırlılığına dair bir felsefi görüştür. Septisizm, farklı alanlarda farklı şekillerde uygulanabilir, ancak genel olarak, herhangi bir kesin ya...

Aristoteles Kimdir? Aristoteles Hayatı ve Felsefesi

Aristoteles olarak bilinen Antik Yunan filozofun hayatı ve düşünceleri, esas olarak Batı felsefesi ve biliminin temellerini oluşturmaktadır. Bu blog yazısında, Aristoteles'in yaşamı, eğitimi, felsefi...

Özgür İrade ve Determinizm Nedir? Determinizm Örnekleri

Determinizm ve Özgürlük Arasındaki İlişki Özgür irade ve determinizm tartışması, davranışımızın üzerinde kontrolümüz olmayan güçlerin sonucu olduğu veya insanların belirli bir şekilde davranıp davranmayacakları veya...

René Descartes Kimdir? Biyografisi ve Sözleri

Filozof ve matematikçi René Descartes, varoluş için bir başlangıç ​​noktası tanımladığı için modern felsefenin babası olarak kabul edilir. René Descartes, önce 8 yaşında Cizvit...

Epikuros Kimdir? Felsefesi ve Sözleri

Epikuros (MÖ 342-270 civarı) bir Yunan filozofu ve Epikürcülük’ün kurucusuydu, ayrıca açık terapi filozoflarının ilki ve atom teorisinin savunucularından biriydi. Epikuros (Epikür)’ün doğduğu şehir kesin...