Pazar, Mayıs 26, 2024

Septisizm Nedir? Septisizm Temsilcileri Kimlerdir?

-

Septisizm Nedir?

Septisizm, bilginin imkansızlığı ya da sınırlılığına dair bir felsefi görüştür. Septisizm, farklı alanlarda farklı şekillerde uygulanabilir, ancak genel olarak, herhangi bir kesin ya da mutlak bilgiye sahip olmadığımızı düşündüğümüz bir perspektif sunar.

Tarihte, septisizm düşüncesinin temsilcileri arasında Yunan filozofları Pyrrho ve Sextus Empiricus, Fransız düşünür Michel de Montaigne ve İskoç filozof David Hume gibi isimler bulunmaktadır. Bu düşünürler, insanların dünya hakkında kesin bir bilgiye sahip olamayacaklarını ve herhangi bir inancın ya da iddianın yalnışlanabilir olduğunu savunmuşlardır.

Pyrrho, bütün bilgilerin şüpheye açık olduğunu ve insanların doğruyu ve yanlışı ayırt etmek için herhangi bir araca sahip olmadığını iddia ederken, Sextus Empiricus, herhangi bir düşüncenin doğruluğunu sorgulayarak, insanların algılarına ve zihinsel süreçlerine dayalı olarak bilgi edinmenin mümkün olmadığını düşünmüştür.

Septisizm TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük’te septisizm şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Şüphecilik, kuşkuculuk, skeptisizm.”

Bu tanım, septisizmin şüphecilik veya kuşkuculukla yakından ilişkili olduğunu ve bilgi veya gerçeklik hakkında kesin bir iddiada bulunmamayı tercih ettiğini açıklamaktadır.

Septisizm Temsilcileri Kimlerdir?

Septisizm, şüphecilik anlamına gelir ve bilginin mümkün olup olmadığı konusunda şüphe duymaktır. Bu nedenle, septisizm birçok farklı tarihsel figür tarafından temsil edilmiştir. İşte bazı önemli septisizm temsilcileri:

 • Pyrrho (MÖ 365-MÖ 275): Antik Yunan filozofu Pyrrho, septisizmin öncülerinden biridir. Ona göre, herhangi bir konuda kesin bilgiye sahip olmak imkansızdır.
 • Sextus Empiricus (MÖ 160-MÖ 210): Sextus Empiricus, Antik Yunan filozofu ve Pyrrhonculuk okulunun önde gelen bir temsilcisidir. Ona göre, herhangi bir fikrin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak mümkün değildir.
 • Michel de Montaigne (1533-1592): Fransız yazar ve düşünür Montaigne, septisizmin bir temsilcisidir. Ona göre, insanların farklı kültürlerden ve dönemlerden farklı görüşlere sahip olmaları, kesin bilgiye ulaşmayı imkansız kılar.
 • David Hume (1711-1776): İskoç filozofu David Hume, septisizmin en önemli temsilcilerinden biridir. Ona göre, insanlar doğru bilgiye sahip olamazlar, çünkü doğru ya da yanlış olduğunu kesin olarak belirleyebilecekleri bir ölçüt yoktur.
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof Friedrich Nietzsche, epistemolojik septisizmin bir temsilcisidir. Ona göre, insanlar gerçekliği asla tam olarak anlayamazlar ve herhangi bir gerçek ya da objektif gerçeklik yoktur.
 • Richard Rorty (1931-2007): Amerikalı filozof Richard Rorty, postmodernizm ve pragmatizm alanında çalışmalar yapmıştır. Ona göre, gerçekliğin ya da doğrunun nesnel bir ölçütü yoktur ve insanlar sadece birbirleriyle iletişim kurarken anlaşmaya çalışırlar.

Bu sadece birkaç örnek, ancak septisizmin tarih boyunca birçok farklı temsilcisi vardır.

Septisizm Kurucusu Kimdir?

Septisizm, belirli bir kurucu ya da kuruculara atfedilemeyen bir felsefi yaklaşımdır. Antik Yunan’dan beri birçok filozof ve düşünür, bilginin mümkün olup olmadığı ve bilginin kaynağı hakkında şüpheci bir yaklaşım benimsemiştir. Septisizm, Pyrrho, Sextus Empiricus, Michel de Montaigne, David Hume, Friedrich Nietzsche ve Richard Rorty gibi birçok filozof ve düşünür tarafından temsil edilmiştir. Bu nedenle, septisizmin bir kurucusu yoktur ve felsefi bir gelenek olarak zaman içinde birçok farklı düşünür tarafından şekillendirilmiştir.

Septiklere Göre Neden Doğru Bilgi Yoktur?

Septisizme göre, doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır çünkü insanların doğruya veya yanlışa dair kesin bir ölçütü yoktur. Septikler, insanların duyuları, akılları ve deneyimleri yoluyla dünyayı anlamaya çalıştıklarını ancak bunların hepsinin sınırlı, yanıltıcı ve değişken olduğunu savunurlar.

Örneğin, insanlar duyuları yoluyla dünyayı algılarlar ancak bu algılamalar her zaman doğru değildir. Renk körü insanlar gibi bazı insanlar renkleri tam olarak göremezler, bazı insanlar da optik yanılsamalar nedeniyle gördüklerini yanlış yorumlayabilirler. Aynı şekilde, insanların zihinleri de sınırlıdır ve bazı durumlarda yanıltıcı olabilirler. İnsanlar ayrıca deneyimlerinin değişken olduğunu da fark edebilirler. Örneğin, bazı insanlar aynı durumu farklı şekillerde yorumlayabilirler veya zamanla fikirleri değişebilir.

Septikler, doğru bilgiye ulaşmak için kesin bir ölçütün olmadığına ve dolayısıyla herhangi bir iddianın doğru veya yanlış olup olmadığını kanıtlamak mümkün olmadığına inanırlar. Bu nedenle, septisizme göre doğru bilgi yoktur veya en azından doğru bilgiye kesin bir şekilde ulaşmak mümkün değildir.

Septisizm ve Agnostisizm Arasındaki İlişki Nedir?

Septisizm ve agnostisizm, ikisi de insan bilgisinin sınırlılığına ve kesin bilginin mümkün olup olmadığına dair şüpheci bir yaklaşıma sahiptirler. Ancak bu iki felsefi yaklaşım arasında bazı farklılıklar da vardır. İşte, septisizm ve agnostisizm arasındaki ilişkiyi liste halinde özetleyen bazı noktalar:

 • Hem septisizm hem de sofizm, bilgiye ve gerçeğe ulaşmada güçlükler olduğunu kabul ederler.
 • Septisizm, herhangi bir iddia ya da tezin doğru olup olmadığı konusunda şüpheli bir tutum benimserken, sofizm ise sözcüklerin manipülasyonu ile gerçeğin kaybolabileceğini savunur.
 • Septisizm, doğru bilginin var olup olmadığına şüpheyle yaklaşırken, sofizm, gerçeğin doğru bir şekilde ifade edilmediği durumlarda sözlerin yanıltıcı olabileceğini savunur.
 • Septisizm, bilgiye ulaşma çabalarının sınırlarını kabul ederken, sofizm, sözlerin manipülasyonu yoluyla gerçeğin kaybolabileceğini ve bunun insanları yanıltabileceğini vurgular.
 • Sofizm, sözlerin manipülasyonu ile gerçeğin kaybolabileceğini savunurken, septisizm, doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığı konusunda şüpheci bir yaklaşım benimseyerek herhangi bir iddiaya karşı şüpheci bir tutum benimser.
 • Sofizm, sözcüklerin doğru kullanımı ve gerçeğin ifade edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerken, septisizm, bilginin kesinliği konusunda bir tür şüphecilik olarak ele alınır.

Bu nedenle, septisizm ve sofizm arasında bazı benzerlikler olsa da, bu iki felsefi yaklaşım arasında belirgin farklılıklar da vardır. Septisizm daha çok bilginin kesinliği konusunda bir tür şüphecilik olarak ele alınırken, sofizm, sözcüklerin manipülasyonu yoluyla gerçeğin kaybolabileceğini ve bunun insanları yanıltabileceğini vurgular.

Septisizm ve Nihilizm Arasındaki İlişki Nedir?

Septisizm ve nihilizm, felsefi açıdan birbirinden farklı iki kavramdır ancak aralarında bazı benzerlikler de vardır. İşte, septisizm ve nihilizm arasındaki ilişkiyi liste halinde özetleyen bazı noktalar:

 • Septisizm, bilginin kesinliği konusunda şüpheci bir yaklaşımdır. Nihilizm ise, genellikle varoluş, anlam ve değerler konularında herhangi bir anlamlı ve kalıcı gerçekliğin var olmadığını savunur.
 • Septisizm, insan bilgisinin sınırlarını kabul eder ve dolayısıyla kesin bilginin mümkün olup olmadığı konusunda şüpheci bir yaklaşımdır. Nihilizm ise, bütün inanç ve değerlerin temelsiz olduğunu, herhangi bir anlamı veya gerçekliği olmadığını savunur.
 • Septisizm, herhangi bir iddiaya karşı şüpheci bir tutum benimserken, nihilizm genellikle tüm inanç ve değerlerin temelsiz olduğunu savunur ve dolayısıyla bu inanç ve değerlerin herhangi bir iddia veya doğrulama çabasına değmez olduğunu düşünür.
 • Septisizm, kesin bilginin mümkün olmadığını savunurken, nihilizm, herhangi bir anlamlı gerçekliğin olmadığını savunur. Bu nedenle, septisizm daha ölçülü bir şüphecilik türüdürken, nihilizm daha radikal bir şüphecilik türüdür.
 • Septisizm, bilgiye ulaşma çabalarının sınırlarını kabul ederken, nihilizm, bütün inanç ve değerlerin temelsiz olduğunu düşündüğü için, insanların hayatlarında bir anlam veya amaç bulmalarının da mümkün olmadığını savunur.

Bu nedenle, septisizm ve nihilizm arasında bazı benzerlikler olsa da, bu iki felsefi yaklaşım arasında belirgin farklılıklar da vardır. Septisizm daha çok bilginin kesinliği konusunda şüpheci bir yaklaşım benimserken, nihilizm daha çok varoluş, anlam ve değerler konularında bir tür şüphecilik olarak ele alınır.

Septisizm ve Kritisizm Arasındaki İlişki Nedir?

Septisizm ve kritisizm, felsefi açıdan benzerlikler ve farklılıklar taşıyan iki yaklaşımdır. İşte, septisizm ve kritisizm arasındaki ilişkiyi liste halinde özetleyen bazı noktalar:

 • Hem septisizm hem de kritisizm, bilginin kesinliği konusunda şüpheci bir yaklaşıma sahiptir.
 • Septisizm, herhangi bir iddiaya karşı şüpheci bir tutum benimserken, kritisizm ise herhangi bir iddiayı eleştirel bir şekilde inceleyerek doğruluğunu sorgular.
 • Septisizm, bilginin kesinliği konusunda şüpheci bir yaklaşımdır ancak kritisizm, eleştirel bir incelemeyle doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunur.
 • Kritisizm, eleştirel bir incelemeyle doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunurken, septisizm daha ölçülü bir şüphecilik türüdür ve kesin bilginin mümkün olmadığını savunur.
 • Septisizm, bilgiye ulaşma çabalarının sınırlarını kabul ederken, kritisizm, doğru bilgiye ulaşmak için eleştirel bir inceleme yapmanın önemini vurgular.
 • Kritisizm, bilginin kaynaklarını eleştirel bir şekilde inceleyerek doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunurken, septisizm, bilginin kesinliği konusunda şüpheci bir yaklaşım benimseyerek herhangi bir iddiaya karşı şüpheci bir tutum benimser.

Bu nedenle, septisizm ve kritisizm arasında bazı benzerlikler olsa da, bu iki felsefi yaklaşım arasında belirgin farklılıklar da vardır. Septisizm daha çok bilginin kesinliği konusunda bir tür şüphecilik olarak ele alınırken, kritisizm, eleştirel bir incelemeyle doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunur.

Septisizm ve Sofizm Arasındaki İlişki Nedir?

Septisizm ve sofizm felsefi açıdan farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, bazı benzerlikler ve farklılıklar taşırlar. İşte, septisizm ve sofizm arasındaki ilişkiyi liste halinde özetleyen bazı noktalar:

 • Hem septisizm hem de sofizm, bilgiye ve gerçeğe ulaşmada güçlükler olduğunu kabul ederler.
 • Septisizm, herhangi bir iddia ya da tezin doğru olup olmadığı konusunda şüpheli bir tutum benimserken, sofizm ise sözcüklerin manipülasyonu ile gerçeğin kaybolabileceğini savunur.
 • Septisizm, doğru bilginin var olup olmadığına şüpheyle yaklaşırken, sofizm, gerçeğin doğru bir şekilde ifade edilmediği durumlarda sözlerin yanıltıcı olabileceğini savunur.
 • Septisizm, bilgiye ulaşma çabalarının sınırlarını kabul ederken, sofizm, sözlerin manipülasyonu yoluyla gerçeğin kaybolabileceğini ve bunun insanları yanıltabileceğini vurgular.
 • Sofizm, sözlerin manipülasyonu ile gerçeğin kaybolabileceğini savunurken, septisizm, doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığı konusunda şüpheci bir yaklaşım benimseyerek herhangi bir iddiaya karşı şüpheci bir tutum benimser.
 • Sofizm, sözcüklerin doğru kullanımı ve gerçeğin ifade edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerken, septisizm, bilginin kesinliği konusunda bir tür şüphecilik olarak ele alınır.

Bu nedenle, septisizm ve sofizm arasında bazı benzerlikler olsa da, bu iki felsefi yaklaşım arasında belirgin farklılıklar da vardır. Septisizm daha çok bilginin kesinliği konusunda bir tür şüphecilik olarak ele alınırken, sofizm, sözcüklerin manipülasyonu yoluyla gerçeğin kaybolabileceğini ve bunun insanları yanıltabileceğini vurgular.

Septisizmin Felsefe Tarihi Açısından Önemi

Septisizm, felsefe tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu felsefi yaklaşım, Antik Yunan’dan beri var olan bir akımdır ve birçok felsefi tartışmaya konu olmuştur.

Septisizm’in felsefe tarihindeki önemli yönleri şunlardır:

 • Septisizm, bilgi ve gerçeklik konusunda şüpheci bir tutum benimser. Bu, felsefede epistemoloji (bilgi kuramı) konusunun tartışılmasına ve filozofların bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında düşünmelerine yol açmıştır.
 • Septisizm, filozofların dogmatik görüşlerden kaçınmaları ve farklı fikirleri tartışmaları gerektiğine dikkat çeker. Bu, felsefede eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Septisizm, felsefede belirli iddiaların kesin doğruluğunun mümkün olmadığını savunarak, insanların bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olmuştur.
 • Septisizm, herhangi bir felsefi pozisyonu doğru veya yanlış olarak kabul etmeyen bir tutum benimser. Bu da, filozofların kendilerini ve diğerlerini eleştirerek felsefi düşüncelerini daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.
 • Septisizm, felsefenin birçok alanında önemli bir role sahiptir. Epistemoloji, ontoloji (varlık felsefesi), etik, politika ve estetik gibi felsefi konularda da etkili olmuştur.

Bu nedenlerden dolayı, septisizm, felsefe tarihi açısından önemli bir felsefi akım olarak kabul edilir ve felsefecilerin farklı felsefi pozisyonları tartışırken kullanabilecekleri önemli bir araçtır.

Özet Olarak Septisizm

Septisizm, bilgi ve gerçeklik hakkında kesin bir iddiada bulunmak yerine şüphecilik ve kuşkuculukla yaklaşan bir felsefi yaklaşımdır. Septisizm, felsefede epistemoloji (bilgi kuramı) konusunun tartışılmasına ve eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunur. Bu felsefi akım, filozofların kendilerini ve diğerlerini eleştirerek felsefi düşüncelerini daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur. Septisizm, felsefenin birçok alanında önemli bir role sahiptir ve felsefecilerin farklı felsefi pozisyonları tartışırken kullanabilecekleri önemli bir araçtır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Aristoteles Kimdir? Aristoteles Hayatı ve Felsefesi

Aristoteles olarak bilinen Antik Yunan filozofun hayatı ve düşünceleri, esas olarak Batı felsefesi ve biliminin temellerini oluşturmaktadır. Bu blog yazısında, Aristoteles'in yaşamı, eğitimi, felsefi...

Pragmatizm Nedir? Pragmatizm Temsilcileri Kimlerdir?

Pragmatizm, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde yaygınlaşarak toplumun yaşam felsefesi haline gelmiş bir felsefi akımdır.  Pragmatizm, bir felsefi akım ve düşünce...

Özgür İrade ve Determinizm Nedir? Determinizm Örnekleri

Determinizm ve Özgürlük Arasındaki İlişki Özgür irade ve determinizm tartışması, davranışımızın üzerinde kontrolümüz olmayan güçlerin sonucu olduğu veya insanların belirli bir şekilde davranıp davranmayacakları veya...

René Descartes Kimdir? Biyografisi ve Sözleri

Filozof ve matematikçi René Descartes, varoluş için bir başlangıç ​​noktası tanımladığı için modern felsefenin babası olarak kabul edilir. René Descartes, önce 8 yaşında Cizvit...

Epikuros Kimdir? Felsefesi ve Sözleri

Epikuros (MÖ 342-270 civarı) bir Yunan filozofu ve Epikürcülük’ün kurucusuydu, ayrıca açık terapi filozoflarının ilki ve atom teorisinin savunucularından biriydi. Epikuros (Epikür)’ün doğduğu şehir kesin...