Cuma, Mayıs 24, 2024

İslam Felsefesi: Nedir, İslam Felsefesi Özellikleri ve Tarihi

-

İslam Felsefesi Nedir?

İslam felsefesi, İslam dininin felsefi düşünceleri ifade ettiği bir akademik disiplindir. İslam felsefesi, İslam dininin temel öğretileri ile diğer felsefi teorileri bir araya getirerek bir sentez yapar. İslam felsefesi, diğer felsefi sistemlerden farklıdır, çünkü doğrudan İslam diniyle ilgilidir.

İslam felsefesi, diğer felsefi sistemlerle karşılaştırıldığında farklı özelliklere sahiptir. İslam felsefesi, doğru ile yanlışı ayırt etmek, ahlaki bir yaşam sürmek ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek gibi temel konuları ele alır. İslam felsefesi, diğer felsefi sistemlerden farklı olarak, insanın Tanrı’ya karşı sorumluluğunu vurgular ve insanın Tanrı’ya yakınlaşma çabalarını ele alır. İslam felsefesi, insanın dünya ve ahiret hayatını birlikte ele alarak, insanın ölümsüzlük arayışını da ele alır.

İslam felsefesi, özgün bir dil ve terminoloji kullanır. İslam felsefesi, Arapça dilinde geliştirilmiştir ve felsefi konuları ifade etmek için Arapça terminoloji kullanır. Bu nedenle, İslam felsefesi, diğer felsefi sistemlerden farklı bir dil kullanır. İslam felsefesi, Arapça terminolojinin özelliklerini yansıtır vebu terminolojinin anlaşılması için Arapça bilgisine ihtiyaç duyulur. Ancak, İslam felsefesi, Arapça terminolojinin kullanımıyla birlikte bu dilde yazılmış eserlerin çevirisinde de zengin bir literatür sağlamıştır.

İslam felsefesi, İslam dini ile ilişkili bir felsefe geleneğidir ve Arapça ve Farsça eserlerde kaleme alınmıştır. İslam felsefesi, insanın doğasını, evreni, Allah’ın varlığını ve özelliklerini, insanın bilgi ve varlık sorunlarını ele alır. Bu makalede, İslam felsefesinin özellikleri, tarihçesi, anahtar kavramları ve önemli filozofları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

İslam Felsefesi Tarihi

İslam felsefesi, İslam’ın ortaya çıkmasından sonra, 8. yüzyılda başlamıştır. İlk İslam felsefesi eserleri, Yunan felsefesi ile tanıştıktan sonra Arapça tercüme edilmiştir. İslam felsefesi, İslam dininin inançları ve ilkeleri üzerine kurulmuştur. İlk İslam filozofları, felsefeyle İslam dinini birleştirme amacıyla çalışmışlardır. İslam felsefesi, İslam medeniyetinin altın çağı olan 8. ve 9. yüzyıllarda zirveye ulaşmıştır.

İslam Felsefesi Özellikleri

İslam felsefesi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tevhid İnancı: İslam felsefesi, tevhid inancına dayanır. Tevhid inancı, Allah’ın birliği ve varlığının kabulüne dayanır.
 • Bilgiye Önem Verme: İslam felsefesi, bilgiye önem verir. İslam filozofları, bilgiye ulaşmak için akıl ve deneyi kullanmışlardır.
 • Felsefe ve Dinin Birleştirilmesi: İslam felsefesi, felsefeyi İslam dinine uygun hale getirmeyi amaçlar. İslam filozofları, felsefeyle İslam dinini birleştirmeye çalışmışlardır.
 • Akıl ve İmanın Uyumu: İslam felsefesi, akıl ve imanın uyumlu olduğunu savunur. İslam filozofları, akıl yoluyla Allah’ın varlığı ve özelliklerine ulaşmışlardır.
 • Varlık ve Yaratılış Konuları: İslam felsefesi, varlık ve yaratılış konularına odaklanır. İslam filozofları, evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve doğası hakkında felsefi görüşler ortaya koymuşlardır.
 • Kelam: İslam felsefesi, kelamı benimser. Kelam, İslam felsefesinde, İslam dininin temel öğretilerini tartışmak ve açıklamak için kullanılan bir disiplindir. Kelam, İslam felsefesinin diğer felsefi sistemlerden ayrılan bir özelliğidir.
 • Tasavvuf: İslam felsefesi, tasavvufa da yer verir. Tasavvuf, İslam dininin mistik bir disiplinidir ve İslam felsefesinde manevi bir boyut olarak ele alınır. Tasavvuf, insanın Allah’a yakınlaşmasına ve manevi bir gelişme sağlamasına yardımcı olur.
 • Toplumsal Sorumluluk: İslam felsefesi, toplumsal sorumluluğu benimser. İslam felsefesi, insanların birbirlerine karşı sorumlu olduğunu ve insanların toplumsal adaleti sağlamak için bir araya gelmeleri gerektiğini vurgular. Bu nedenle, İslam felsefesi, insanların toplumsal sorumluluklarını inceler ve insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgular.

İslam Felsefesi Anahtar Kavramları

 • Allah: İslam felsefesi, Allah’ın varlığına ve özelliklerine önem verir. Allah, mutlak varlık olarak kabul edilir ve var olan her şeyin kaynağı olarak görülür. İslam filozofları, Allah’ın varlığına akıl yoluyla ulaşmışlardır ve onun özelliklerini tartışmışlardır.
 • İnsan: İslam felsefesi, insanın doğasını ve varlığını ele alır. İslam filozofları, insanın özgür iradesi, akıl, ruh ve beden ilişkisi gibi konuları tartışmışlardır.
 • Evren: İslam felsefesi, evrenin yaratılışı ve doğasını ele alır. İslam filozofları, evrenin yaratılışı, hareketi, ölçüsü ve ilişkisi gibi konuları tartışmışlardır.
 • İlim: İslam felsefesi, bilginin kaynaklarını ve sınırlarını ele alır. İslam filozofları, akıl, duyular ve vahiy gibi kaynakları tartışmışlardır.
 • Adalet: İslam felsefesi, adaletin önemine vurgu yapar. İslam filozofları, adaletin özelliklerini ve nasıl uygulanabileceğini tartışmışlardır.

İslam Felsefesi Filozofları

El-Farabi:

El-Farabi: El-Farabi, İslam felsefesi geleneğinin en önemli filozoflarından biridir. O, felsefe ve dinin birleştirilmesi üzerinde çalışmıştır. El-Farabi, insanın doğasını, evrenin yaratılışı ve Allah’ın varlığı gibi konuları ele almıştır. El-Farabi, İslam felsefesi geleneği içinde yer alan Aristotelesçi bir filozoftur. Aristoteles’in felsefesinin İslam dünyasına aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. El-Farabi, felsefe ve dinin birleştirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlamış ve İslam düşüncesinin gelişiminde etkili olmuştur.

El-Farabi, insanın doğası konusunda, insanın akıllı ve sosyal bir varlık olduğunu savunmuştur. Ona göre, insanın amacı, akıl yoluyla gerçek bilgiyi elde etmek ve toplumda adaleti sağlamaktır. El-Farabi, insanın mutluluğunun, akıllı bir yaşam sürdürerek, doğaya uygun bir şekilde yaşamasından kaynaklandığını savunmuştur.

El-Farabi, evrenin yaratılışı konusunda, Aristotelesçi bir yaklaşım benimsemiştir. Ona göre, evren, ilahi bir nedene dayalı olarak yaratılmıştır. Bu ilahi neden, birincil maddeyi harekete geçirerek evreni oluşturmuştur. El-Farabi’ye göre, evren, ilahi bir düzen içinde işleyen bir sistemdir ve evrendeki her şey, belirli bir amaca hizmet etmektedir.

El-Farabi, Allah’ın varlığı konusunda, Aristotelesçi bir yaklaşım benimsemiştir. Ona göre, Allah, evrenin ilk hareket ettirici nedenidir. Allah, evreni yaratmış ve onun üzerinde mutlak kontrol sahibidir. El-Farabi’ye göre, Allah, bilgi, irade ve ebediyet gibi sıfatlara sahiptir ve evrenin her şeyini kapsayan bir bütündür.

El-Farabi’nin felsefi görüşleri, İslam düşüncesinin gelişiminde etkili olmuştur. Onun felsefi düşüncesi, İslam dünyasında birçok alanda etkili olmuş ve İslam felsefesi üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir referans kaynağı olmuştur.

İbn Sina:

İbn Sina, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir filozoftur. O, insanın doğası, akıl, ruh, beden ve Allah’ın varlığı gibi konuları ele almıştır. İbn Sina, Batı dünyasında da etkili olmuş ve Aristoteles’in felsefesini İslam felsefesiyle birleştirmeye çalışmıştır. İbn Sina, filozof, tıp uzmanı ve bilgin olarak da bilinir. Kendisi, felsefe, matematik, astronomi, mantık, psikoloji, fizik, tıp ve şiir gibi birçok alanda önemli eserler yazmıştır.

İbn Sina, insanın doğası ve Allah’ın varlığı konusunda önemli görüşler ortaya koymuştur. Ona göre, insanın doğası, özünde akıl ve ruhtan oluşmaktadır. Aklın en yüksek amacı ise, Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşmaktır. İbn Sina’ya göre, Allah’ın varlığı, akıl yoluyla da kanıtlanabilir. Ona göre, Allah, evrenin yaratıcısı ve yöneticisidir ve her şey O’nun iradesiyle oluşmaktadır.

İbn Sina’nın en önemli eserlerinden biri, “El-Kanun fi’t-Tıp” adlı tıp kitabıdır. Bu kitap, tıp alanında yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilir ve Ortaçağ’da Batı tıbbına büyük etki yapmıştır. Ayrıca, İbn Sina’nın “Şifa” adlı eseri, felsefe ve metafizik konularında da önemli bir eser olarak kabul edilir.

İbn Sina, İslam felsefesi geleneği içinde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, Batı dünyasında da etkili olmuştur. Onun eserleri, Ortaçağ‘da Latin dünyasında yaygın bir şekilde okunmuş ve Aristoteles’in felsefesiyle İslam felsefesi arasında bir köprü görevi görmüştür. İbn Sina, Batı dünyasında “Avicenna” adıyla da bilinir.

İbn Rüşd:

İbn Rüşd, İslam felsefesi geleneğinin önemli filozoflarındandır. O, İslam felsefesini ve Aristoteles’in felsefesini birleştirmeye çalışmıştır. İbn Rüşd, insanın doğası, bilginin kaynakları ve evrenin yaratılışı gibi konuları ele almıştır. İbn Rüşd, İslam felsefesi geleneği içinde yer alırken aynı zamanda Batı felsefesi tarihinde de önemli bir yere sahiptir. İbn Rüşd, Avrupa’da Aristoteles’in eserlerinin yeniden keşfedilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda İbn Rüşd’ün eserleri de Avrupa’da çevrilerek okunmuş ve tartışılmıştır.

İbn Rüşd, insanın doğası, bilginin kaynakları ve evrenin yaratılışı gibi konuları ele almıştır. İnsanın doğası hakkında, İbn Rüşd, insanın rasyonel bir varlık olduğunu ve bilgi sahibi olabilme kapasitesine sahip olduğunu savunmuştur. İbn Rüşd, insanın bilgi sahibi olabilme kapasitesinin, insanın aklına dayandığını düşünmüştür. Ayrıca İbn Rüşd, insandaki bu rasyonel kapasitenin, kişinin dinî inancından bağımsız olarak var olduğunu savunmuştur.

İbn Rüşd, bilginin kaynakları hakkında, bilginin rasyonel yollarla elde edilebileceğini ve insanın deneyimleri ve aklıyla bilgi sahibi olabileceğini düşünmüştür. İbn Rüşd, aynı zamanda, bilginin kaynaklarının sadece vahiy yoluyla değil, doğal yollarla da elde edilebileceğini savunmuştur.

İbn Rüşd, evrenin yaratılışı konusunda, evrenin Allah tarafından yaratıldığını ve Allah’ın yaratma eyleminin doğal yasalarla uyumlu olduğunu savunmuştur. İbn Rüşd, evrenin yaratılışı konusunda, Aristoteles’in fikirlerinden etkilenmiştir. Ona göre, evrenin yaratılışı doğal yasalara uygun bir şekilde gerçekleşir ve bu yaratılış sürecinde Allah’ın doğrudan bir müdahalesi olmaz.

İbn Rüşd, aynı zamanda, dinî metinlerin yorumlanması konusunda da çalışmalar yapmıştır. Ona göre, dinî metinler yorumlanırken, doğru anlamın bulunabilmesi için mantıksal düşünce kullanılmalı ve metnin anlaşılması için doğru bir çerçeve oluşturulmalıdır.

İbn Rüşd, İslam felsefesi geleneği içinde, özellikle felsefe ve dinin birleştirilmesi konusunda önemli bir filozof olarak kabul edilir. Onun fikirleri, İslam felsefesi tarihinde ve Batı felsefesi tarihinde etkili olmuştur.

Gazali:

Gazali, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir filozoftur. O, felsefe ve dinin birleştirilmesi konusunda çalışmıştır. Gazali, akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşmanın mümkün olmadığını savunmuştur. ve bunun yerine Allah’ın varlığına inanmanın yalnızca vahiy yoluyla mümkün olduğunu savunmuştur. Bu nedenle, Gazali’nin felsefi görüşleri, İslam düşüncesindeki vahiy merkezli yaklaşımı yansıtmaktadır.

Gazali, “İhya’u Ulumiddin” (Din Bilimleri İhyası) adlı eseriyle tanınmaktadır. Bu eser, İslam felsefesi ve tasavvuf konularında kapsamlı bir çalışmadır. Gazali, bu eserinde, insanın doğası, insanın Allah’a yaklaşması, Allah’ın sıfatları ve cennet ve cehennem gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca, bu eserinde, felsefe ve dinin birleştirilmesi konusunda da görüşlerini açıklamıştır.

Gazali, felsefe ve dinin birleştirilmesi konusunda özellikle İbn Rüşd (Averroes) ile çatışmıştır. İbn Rüşd, felsefe ve dinin ayrılması gerektiğini savunmuş ve felsefenin insan aklının kullanımı yoluyla doğruyu arama konusunda önemli bir araç olduğunu savunmuştur. Gazali ise, felsefenin dinin doğru anlaşılması için yararlı olabileceğini kabul etmekle birlikte, dinin önceliğini ve aklın sınırlarını vurgulamıştır.

Gazali’nin felsefi görüşleri, İslam düşüncesinin geleneksel yaklaşımını yansıtmaktadır. Onun görüşleri, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir yere sahiptir ve günümüzde de hala tartışılmaktadır.

Gazali’nin felsefi görüşleri arasında ayrıca, insanın doğası ve özgürlüğü konuları da yer almaktadır. Gazali, insanın özgürlüğünü vurgulamakla birlikte, insanın aklı ve iradesinin sınırlı olduğunu da kabul etmiştir. Bu nedenle, Gazali’nin felsefi görüşleri, insan doğası ve özgürlüğü konularında da önemli bir katkı sağlamaktadır.

İbn Haldun:

İbn Haldun, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir düşünürdür. O, tarih felsefesi üzerine çalışmıştır ve tarihin doğal bir süreç olduğunu savunmuştur. İbn Haldun, toplumların sosyal, ekonomik ve siyasi yapıları üzerindeki etkilerini de incelemiştir.

Fakhraddin Razi:

Fakhraddin Razi, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir filozoftur. O, insanın doğası, bilginin kaynakları ve evrenin yaratılışı gibi konuları ele almıştır. Razi, filozofların ortaya attığı bazı fikirleri eleştirmiş ve İslam düşüncesinin özgünlüğünü vurgulamıştır.

Fakhraddin Razi, hem dinî hem de felsefî bir eğitim almıştır. Eserleri arasında Kelam ilminin önemli bir kitabı olan “Mebahis ala Hikmeti’l-İşrak” ve felsefi düşüncelerinin yer aldığı “Matalib uli’l-İbnâ” gibi eserleri bulunmaktadır. Razi, Aristoteles’in felsefesini İslam düşüncesiyle birleştirmeye çalışmıştır.

Razi’nin felsefî düşünceleri arasında, insanın doğası, varlık, bilgi, Tanrı’nın varlığı ve kader gibi konular yer almaktadır. Razi’ye göre, insanın doğası hem maddi hem de manevi unsurları içermektedir ve insanın farklı bir varlık olarak yaratılması, diğer yaratıklardan ayıran özellikleri taşıması sebebiyledir. Razi’ye göre, varlık birdir ve her şey Tanrı tarafından yaratılmıştır.

Razi, bilginin kaynaklarını farklı bir şekilde ele almıştır. Ona göre, bilginin kaynakları arasında duyumlar, sezgiler, düşünceler ve vahiy de yer almaktadır. Razi’ye göre, vahiy, insanın ulaşamayacağı konuları açıklamak için kullanılan bir kaynaktır ve insan aklının sınırlılığı sebebiyle bazı konulara ancak vahiy yoluyla ulaşabiliriz.

Razi’ye göre, Tanrı’nın varlığı ve birliği inanç esaslarındandır. Tanrı’nın varlığı, insan aklının çıkarsama yoluyla ulaşabileceği bir gerçeklik olarak kabul edilir. Razi, Tanrı’nın sıfatları hakkında da düşüncelerini belirtmiştir ve ona göre, Tanrı her türlü eksiklikten uzaktır ve her şeyi en mükemmel şekilde bilir ve yönetir.

Son olarak, Razi, kader konusuna da değinmiştir. Razi’ye göre, kaderin varlığına inanmak İslam inancının temel şartlarındandır. Razi, kaderin insanın iradesiyle bağdaştırılabileceğini düşünmüştür ve ona göre, insanların eylemleri, Tanrı’nın önceden belirlediği bir plana uygun şekilde gerçekleşir.

Fakhraddin Razi’nin düşünceleri, İslam felsefesi geleneğinin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Razi, İslam düşüncesinin özgünlüğünü vurgulamış ve felsefi düşüncelerini İslam felsefesiyle birleştirmeye çalışmıştır.

İbn Taymiyye:

İbn Taymiyye, İslam felsefesi geleneğinde önemli bir düşünürdür. O, İslam düşüncesini geleneksel yöntemlerle ele almıştır ve felsefeyi reddetmiştir. İbn Taymiyye, vahyi kaynak olarak kabul etmiş ve bilginin kaynağı olarak sadece vahyi görmüştür. İbn Taymiyye, İslam düşüncesinde reformcu bir figür olarak da kabul edilir. O, İslam dünyasındaki bazı uygulamaları eleştirmiş ve İslam’ın özüne dönülmesi gerektiğini savunmuştur. İbn Taymiyye, felsefenin İslam’a zarar verdiğini düşünmüş ve felsefeyi reddetmiştir.

İbn Taymiyye’nin düşünceleri, özellikle modern İslam dünyasında da etkili olmuştur. Onun vahyi kaynak olarak kabul etme ve geleneksel İslam düşüncesine bağlı kalma yaklaşımı, İslam dünyasındaki bazı reform hareketlerinin temel felsefesini oluşturmuştur. Ancak, İbn Taymiyye’nin felsefeyi tamamen reddetme yaklaşımı, bazı İslam düşünürleri tarafından da eleştirilmiştir.

Sonuç olarak, İslam felsefesi, İslam düşüncesinin temel unsurlarını filozofik bir şekilde ele alan bir düşünce geleneğidir. İslam felsefesi, tarihi boyunca birçok önemli filozof ve düşünür yetiştirmiştir. Bu filozoflar, insanın doğası, bilginin kaynakları, evrenin yaratılışı gibi konuları ele almışlar ve İslam düşüncesinin gelişimine katkı sağlamışlardır. Her filozofun kendine özgü bir yaklaşımı olsa da, İslam felsefesi genel olarak insan aklı ve vahyi birleştirerek İslam düşüncesinin doğru anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

İslam Felsefesi Etkileri

İslam felsefesi, dünya felsefesi tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İslam filozofları, Batı felsefesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Özellikle İbn Sina, Aristoteles’in felsefesini İslam felsefesiyle birleştirerek Batı düşüncesine etki etmiştir.

İslam felsefesi, İslam dünyasının kültürel ve entelektüel gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır. İslam felsefesi, İslam düşüncesinin gelişmesinde ve yayılmasında etkili olmuştur.

Sonuç

İslam felsefesi, İslam düşüncesinin temel taşlarından biridir. İslam felsefesi, Allah’ın varlığı, insanın doğası, evrenin yaratılışı, bilginin kaynakları ve adalet gibi konuları ele almaktadır. İslam filozofları, Batı düşüncesine önemli katkılarda bulunmuş ve İslam dünyasının kültürel ve entelektüel gelişimine de katkı sağlamışlardır.

İslam felsefesi, günümüzde de hala tartışılan konular arasındadır. İslam felsefesi, İslam düşüncesinin özgünlüğünü vurgularken aynı zamanda diğer felsefi geleneklerle de diyalog içerisinde olmuştur. İslam felsefesi, din ve felsefenin birleştirilmesi konusunda önemli bir rol oynamıştır ve bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Bazı İslam düşünürleri, din ve felsefenin birbirinden ayrılması gerektiğini savunurken bazıları ise din ve felsefenin birleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu konuda ortaya atılan farklı görüşler, İslam düşüncesindeki çeşitliliği ve zenginliği de ortaya koymaktadır.
Günümüzde de İslam felsefesi, İslam dünyasında ve dünya genelinde ilgi çeken bir konudur. İslam felsefesi, İslam düşüncesinin modern dünyadaki yeri ve rolü üzerine yapılan tartışmaların da önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, İslam felsefesi İslam düşüncesinin temel taşlarından biridir ve Allah’ın varlığı, insanın doğası, evrenin yaratılışı, bilginin kaynakları ve adalet gibi konuları ele almaktadır. İslam felsefesi, İslam dünyasının kültürel ve entelektüel gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya felsefesi tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Related Stories

Septisizm Nedir? Septisizm Temsilcileri Kimlerdir?

Septisizm Nedir? Septisizm, bilginin imkansızlığı ya da sınırlılığına dair bir felsefi görüştür. Septisizm, farklı alanlarda farklı şekillerde uygulanabilir, ancak genel olarak, herhangi bir kesin ya...

Aristoteles Kimdir? Aristoteles Hayatı ve Felsefesi

Aristoteles olarak bilinen Antik Yunan filozofun hayatı ve düşünceleri, esas olarak Batı felsefesi ve biliminin temellerini oluşturmaktadır. Bu blog yazısında, Aristoteles'in yaşamı, eğitimi, felsefi...

Pragmatizm Nedir? Pragmatizm Temsilcileri Kimlerdir?

Pragmatizm, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde yaygınlaşarak toplumun yaşam felsefesi haline gelmiş bir felsefi akımdır.  Pragmatizm, bir felsefi akım ve düşünce...

Özgür İrade ve Determinizm Nedir? Determinizm Örnekleri

Determinizm ve Özgürlük Arasındaki İlişki Özgür irade ve determinizm tartışması, davranışımızın üzerinde kontrolümüz olmayan güçlerin sonucu olduğu veya insanların belirli bir şekilde davranıp davranmayacakları veya...

René Descartes Kimdir? Biyografisi ve Sözleri

Filozof ve matematikçi René Descartes, varoluş için bir başlangıç ​​noktası tanımladığı için modern felsefenin babası olarak kabul edilir. René Descartes, önce 8 yaşında Cizvit...